فارسی دوم مبحث کوشا و نوشاخوش اخلاقی

حجم فایل : 3.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا فارسی دوم دبستان
مبحث: کوشا و نوشا/خوش اخلاقی کدام کلمه زیر با کلمه (خندان) یک قسمت مشترک دارد؟

1)لبخند 2)خوشحال 3)خندیدن 4)گزینه 1و3 تست کلمه ی مشترک بین (دانش آموز- هنر آموز) کدام است؟

1)آموز 2)دانش 3)آموزگار 4)هنر تست صدای آخر کدام کلمه به آخر (مدرسه) شبیه است؟

1)راه 2)شانه 3)چاه 4)کوه تست صدای آخر کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

1)سیاه 2)کوچه 3)شاخه 4)خانه تست شعر (توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود) از کدام شاعر است؟

1)حافظ 2)سعدی 3)فردوسی 4)نظامی تست پایان...